1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru Yöntemi

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Acıdere O.S.B Mah.Atatürk Blv.No:61 Sarıçam/ADANA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat TEMİZ-İŞ TENEKE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.        Acıdere O.S.B Mah.Atatürk Blv.No:61 Sarıçam/ADANA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla temizistenekeambalaj@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3. Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz

 

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ADRES

E-POSTA ADRESİ

ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ  – Müşteri

– İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

– Personel

– Personel Adayı

– Yer Sahibi

– Eski Çalışan

– Ziyaretçi

– Üçüncü Taraf/Şirket Çalışanı

– Diğer ………..

 

 

5. Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz

No Konu Tercih

1 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

2 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

3 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum

4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

5 Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

• Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

• Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

6 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

Silinmesi veya

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)

7 Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimizeiletilmelidir:

• Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

• Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

 

8 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)

9 Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.)

 

10 Diğer Nedenler

 

 

Lütfen 6698 Sayılı Kanun kapsamındaki talebinizin detaylarını belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı

Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,

 Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri Sahibinin /Vekilinin:

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İletişim Bilgileri:

TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN. VE TİC. L.T.D. ŞTİ  olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynağı yönetiminin gerçekleştirilmesi, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurulan gerçek kişiler ile şirketimiziz iş ortaklarının bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,  Güvenlik süreçlerinin temini, güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde

kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin

yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmıştır.

 

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin  hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Şirketimizin  insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik

olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen

amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, veri sahibi ile arasında

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların

gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

 

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Şirketimiz,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı,

gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile

ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin  ACIDERE OSB MAH. ATATÜRK BLV. NO:61 SARIÇAM/ADANA adresine yazılı olarak, temizistenekeambalaj@hs03.kep.tr  adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@temizisambalaj.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep

edebilir.

 

Metin’deki Değişiklikler

 

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İçindekiler

 

BİRİNCİ BÖLÜM 3

 

§ 1.GİRİŞ 3

 

1.1. Giriş 3

 

1.2. Politikanın Amacı 3

 

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri 3

 

1.4.Tanımlar 4

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü 5

 

İKİNCİ BÖLÜM 5

 

§ 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI 5

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 5

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6

 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6

 

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 6

 

2.4.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları 7

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 7

 

2.5.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 8

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ..8

 

§ 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER .        8

 

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları .8

 

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 9

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 9

 

§ 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK

 

EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ 9

 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 9

 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 9

 

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 10

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR 10

 

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 10

 

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari

 

Tedbirler 10

 

5.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari

 

Tedbirler 11

 

5.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 12

 

5.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 13

 

5.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 13

 

5.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi 14

 

5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 14

 

ALTINCI BÖLÜM 14

 

§ 6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE

 

DEĞERLENDİRİLMESİ 14

 

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 14

 

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları 14

 

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 15

 

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 15

 

6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi 16

 

6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 16

 

YEDİNCİ BÖLÜM 16

 

§ 7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ 16

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 16

 

§ 8. ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA

 

YÖNETİM YAPISI 16

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 16

 

§ 9. DİĞER HUSUSLAR 17

 

9.1. Güncelleme ve Uyum 17

 

9.2. Değişiklikler 17

 

9.3. Yürürlük 17

 

9.4. Dağıtım 17

 

9.5. Ekler 17

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

1. GİRİŞ

 

1.1. Giriş

 

    TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

 

1.2. Politikanın Amacı

 

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

 

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, Şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.

 

Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tanımlar

 

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket/Şirketimiz TEMİZ-İŞ TENEKE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. dir.

Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgidir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veri/Veriler  Irk,  etnik  köken,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya  da  sendika  üyeliği,  sağlık,  cinsel  hayat,  ceza mahkûmiyeti  ve  güvenlik  tedbirleriyle  ilgili  veriler  ile

biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi  :Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  herhangi  bir  veri  kayıt  sisteminin  parçası  olmak kaydıyla  otomatik  olmayan  yollarla  elde  edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden  düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir  hâle getirilmesi, sınıflandırılması  ya  da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

türlü işlemdir.

Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi  Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları gibi kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişidir.

Veri İşleyen  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

İlgili Kullanıcı  Verilerin teknik olarak depolanması,  korunması  ve

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Açık Rıza  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

İmha  Kişisel verilerin silinmesi, yok  edilmesi  veya  anonim hale getirilmesidir.

Anonim Hale Getirme   Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin,

başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi  Kişisel   verilerin   İlgili Kullanıcılar  için  hiçbir  şekilde  erişilemez  ve  tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  Kişisel  verilerin  hiç  kimse  tarafından  hiçbir  şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Periyodik İmha  Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen  gerçekleştirilecek  silme,  yok  etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

Kanun/KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade

 

eder.

 

Yönetmelik   28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim

Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’dir

KVKK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur

 

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü

 

Şirket tarafından düzenlenerek yayınlanma tarihinde yürürlüğe giren işbu Politika, Şirket’in internet sitesinde (www.temizisambalaj.com.tr) yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili diğer kanunlarda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket etmektedir:

 

• Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir. Bu ilke uyarınca, Şirket’in veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

 

• Kişisel Verilerin bilgilendirilmek kaydıyla doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

• Bu ilke uyarınca, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

 

• Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Bu çerçevede Şirket, yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Şirket yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

 

• Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

• İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kanun’da sayılan istisnalar dışında Şirket, Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi, Kişisel Veriler işlenebilecektir.

 

• Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

 

• Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

• Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

 

• Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.

 

• Şirket tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

• Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

• Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin kanun ve politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Şirket, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

 

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Şirketimiz Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. Şirketimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

 

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

 

• Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;

 

• Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve

 

• Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

 

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

 

• Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 

• Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

• Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

 

2.4.1.  Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

 

Şirketimiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

(i) Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya

 

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;

 

• Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

• Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

 

2.5.1.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel

 

Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

 

(i) Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya

 

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;

 

• Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

• Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

 

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

 

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,

 

• İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi,

 

• İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve güvenlik süreçlerinin temini,

 

• İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

 

• Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 

• Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 

• Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 

• Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

 

• Müşteri, ticari ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar, çalışan adayları için veri tabanlarının oluşturulması,

 

• Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

 

• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 

 

• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 

• Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,

 

• Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 

• Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,

 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 

• Güvenlik amacıyla ve yasal zorunluluklar sebebi ile görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla,

 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 

 

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

 

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

 

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte ve/veya toplu olarak reklam verenlerle paylaşılabilir.

 

Anonimleştirilmiş verilerin paylaşılması durumunda ise, siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, telefon, faks, e-mail ve diğer elektronik ortamlarla; teknik ve sair yöntemlerle, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

 

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Şirket, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile, zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Şirket tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Şirket’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Şirket, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Yetkilendirme sistemi ile, yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından kişisel verilere erişimin engellenmesi sağlanmaktadır.

 

 

• Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 

• Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 

• Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

• Şirket’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

• Şirket’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’nun aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

 

• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 

• Şirket, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini vermektedir.

 

• Şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirket’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

 

• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Şirket bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Şirket, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

 

5.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Şirket, Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 

• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

 

• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

 

• Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

• Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

 

• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılmaktadır.

 

• Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçleri yürütülmektedir.

 

• Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulması sağlanmaktadır.

 

• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

 

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

 

• İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

• Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

• Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

5.1.3.  Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

 

Şirket, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

 

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 

– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve değiştirilmesini önlemek,

 

– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

 

Şirket’in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 

(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

• Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

 

• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 

• Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

 

• Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

 

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

• Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.

• Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık desteği alınmaktadır.

• Şirket tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

5.1.4.  Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

5.1.5.  Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

 

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

5.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

 

Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın altıncı bölümünde yer verilmiştir.

 

5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Kanun birtakım Kişisel Veri’lere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Şirket tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

 

Şirket, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Şirket temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

 

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 

• Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

• Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

• Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

• Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

• Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

• Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

 

 

 

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

• Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

• Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 

• Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 

• Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

• Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

• Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 

• Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

• Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 

• Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle

 

Şirket’e iletebilirler. Bu çerçevede Şirket’e KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapılan başvurularda yazılı olarak başvurunun iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi, aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.temizisambalaj.com.tr bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, kimliklerini tespit edici gerekli bilgi ve belgeler (nüfus cüzdanı kopyası vb.) ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanması talep edilen hakka yönelik açıklamalarını içeren talep;

 

• www.temizisambalaj.com.tr  adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazdırıp ve formu doldurarak;

 

• Formun imzalı bir nüshasını ACIDERE OSB MAH.ATATÜRK BLV.NO:61 SARIÇAM/ADANA adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile göndererek (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

 

• İlgili formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak temizistenekeambalaj@hs03.kep.tr  KEP adresine gönderilmek suretiyle, (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.) İletilebilir.

 

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirket’in başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 

6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

 

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

 

6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

 

Şirket tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

8. ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM YAPISI

 

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Veri Komitesi oluşturulmuştur. Kişisel Veri Komitesi, Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

9. DİĞER HUSUSLAR

 

9.1. Güncelleme ve Uyum

 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

 

9.2. Değişiklikler

 

23.07.2019  tarihhinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası yayınlanmıştır.

 

*daha eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.*

 

9.3. Yürürlük

 

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika  25.07.2019  tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

9.4. Dağıtım

 

Politika, Şirket internet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

 

9.5. Ekler

 

EK – 1 : TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

EK – 2 : TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu

TEMİZ İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM ………………………………………………………………………………………………………………. 2

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI …………………………….. 2

1.1. GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.2. TANIMLAR …………………………………………………………………………………………………………. 2

İKİNCİ BÖLÜM ………………………………………………………………………………………………………………… 3

ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ………………………………………………………………………….. 3

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR …………………………………………………….. 3

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ………………………………………………………. 4

2.2.1.  Teknik Tedbirler ……………………………………………………………………………………………….. 4

2.2.2.  İdari Tedbirler ………………………………………………………………………………………………….. 4

2.2.3.  Şirket İçi Denetim …………………………………………………………………………………………….. 5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………………………………. 5

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI ……………………………………………………………………………………………. 5

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ …………………………………………………………………………. 5

3.1.1.  Saklama Nedenleri …………………………………………………………………………………………… 5

3.1.2.  İmha Nedenleri ………………………………………………………………………………………………… 5

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ ……………………………………………………………………………………………. 6

3.2.1.1. Silme Yöntemleri …………………………………………………………………………………………… 6

3.2.1.2. Yok Etme Yöntemleri …………………………………………………………………………………….. 6

3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri …………………………………………………………………………… 7

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ …………………………………………………………………………. 7

3.3.1.  Saklama Süreleri ……………………………………………………………………………………………. 7

3.3.2.  İmha Süreleri …………………………………………………………………………………………………. 8

3.4. PERİYODİK İMHA ……………………………………………………………………………………………… 8

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ……………………………………. 8

3.5.1.  Teknik Tedbirler ……………………………………………………………………………………………… 8

3.5.2.  İdari Tedbirler ………………………………………………………………………………………………… 9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………………………… 9

4.1. KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ …………………………………………………………………………………… 9

BEŞİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………………………………………………………… 10

GÜNCELLEME VE UYUM 10

5.1. DEĞİŞİKLİK NOTLARI 10

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.1. GİRİŞ

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca TEMİZ-İŞ TENEKE AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin KVKK ve sair mevzuatı gereği, yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin şirketimiz tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle şirketimiz nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

1.2. TANIMLAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

İlgili Kullanıcı Verilerin   teknik   olarak   depolanması,korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere  veri  sorumlusu  organizasyonu  içerisinde  veya  veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veri/Veriler  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep

veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika

üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi  Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir  veri  kayıt  sisteminin  parçası  olmak  kaydıyla otomatik  olmayan  yollarla  elde  edilmesi,  kaydedilmesi, depolanması, muhafaza  edilmesi değiştirilmesi,  yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,  elde edilebilir    hâle    getirilmesi,    sınıflandırılması

 ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Doğrudan Tanımlayıcılar  Tek  başlarına,  ilişki  içinde  oldukları  kişiyi  doğrudan  açığa

çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılarıdır.

Dolaylı Tanımlayıcılar  Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları

kişiyi  açığa  çıkaran,  ifşa  eden  ve  ayırt  edilebilir  kılan

tanımlayıcılarıdır.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi  Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları,

tedarikçiler,  danışmanlarımız,  çalışanlarımız  ve  çalışan

adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel  müşteriler  ve  üçüncü  kişiler,  resmi  kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları gibi kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen,

veri  kayıt  sisteminin  kurulmasından  ve  yönetilmesinden

sorumlu olan tüzel kişidir.

Veri İşleyen  Veri  sorumlusunun  verdiği  yetkiye  dayanarak  onun  adına

kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin   Silinmesi,   Yok   Edilmesi   veya   Anonim   Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliktir.

KVK Kurulu  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kayıt Ortamı  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin  parçası  olmak  kaydıyla  otomatik  olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası  www.temizisambalaj.com.tr adresinden  ulaşılabilecek,  şirket elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği

kayıt sistemini ifade eder.

İmha  Kişisel  verilerin  silinmesi,  yok  edilmesi  veya  anonim  hale getirilmesidir.

Anonim Hale Getirme  Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir  gerçek  kişiyle  ilişkilendirilemeyecek  hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Silinmesi  Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir   şekilde   erişilemez   ve   tekrar   kullanılamaz   hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri  getirilemez  ve  tekrar  kullanılamaz  hale  getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha  Kanun’da yer  alan  kişisel  verilerin  işlenme  şartlarının tamamının  ortadan  kalkması  durumunda  kişisel  verileri saklama  ve  imha  politikasında  belirtilen  ve  tekrar  eden aralıklarla  re’sen   gerçekleştirilecek  silme,  yok  etme  veya anonim hale getirme işlemidir.

İKİNCİ BÖLÜM

ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

Şirketimiz nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirketimiz her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

a) Matbu ortamlar

: Birim dolapları, arşiv gibi verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine

  basılarak tutulduğu ortamlardır.

b) Yerel dijital ortamlar :  Şirketimiz bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir

                                                            diskler gibi sair dijital ortamlardır.

c) Bulut ortamlar

:

Şirketimiz bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirketimizin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

c) Elektronik ortamlar         : LOGO GO-BORDRO-FİLE SERVER-LUCA-PDKS SİSTEMLERİ

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. Maddesindeki ilkeler çerçevesinde Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

Şirketimiz tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

2.2.1.  Teknik Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak başlıca aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

• Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılmaktadır.

• Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.

• Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.

• Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.

• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulması sağlanmaktadır. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.

• Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır

• Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanmaktadır.

• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunmaktadır.

2.2.2.  İdari Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak başlıca aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

• Kişisel verilere erişimi olan tüm Şirket çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta, personele kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir.

• Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

• Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

• Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta veya mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlamakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetleri giderilmektedir.

2.2.3.  Şirket İçi Denetim

Şirketimiz, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Şirketimiz sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1.  Saklama Nedenleri

Şirketimiz bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya www.temizisambalaj.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

3.1.2.  İmha Nedenleri

Şirketimiz bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

Şirketimiz, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

3.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinebilir.

Veri Kayıt Ortamı Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak

silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler  Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler  Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla

güvenli ortamlarda saklanır.

3.2.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle yokedilebilir.

Veri Kayıt Ortamı Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler  Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

3.2.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1.  Saklama Süreleri

SÜREÇ  SAKLAMA SÜRESİ  İMHA SÜRESİ

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi  Faaliyetin Sona Ermesini Takiben 10 yıl   Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Satın Alma ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi

 Faaliyetin Sona Ermesini Takiben 10 yıl   Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin

hazırlanması Sözleşmenin Sona Ermesini Takiben 10 yıl   Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim Faaliyetlerinin İcrası  Faaliyetin Sona Ermesini Takiben 10 yıl   Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log Kayıt Takip

Sistemleri 10 yıl  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Donanım ve Yazılıma

Erişim Süreçlerinin

Yürütülmesi 2 yıl  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi 2 yıl  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera Kayıtları  2 yıl  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

• Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

• Ayrıca evrakın niteliği gereği, ticari veya yasal gerekçelerle, daha uzun süre saklama ihtiyacının hasıl olması halinde, yukarıdaki sürelere tabi olmaksızın, azami 20 yıla kadar ilgili evrakların saklanması mümkündür.

3.3.2.  İmha Süreleri

Şirketimiz , Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Şirkete başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirketimiz talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimizin talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Şirketimiz her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirketimiz tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

3.4. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; Şirketimiz işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha süreçleri ilk kez 25.07.2019  tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

Şirketimiz, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde resen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

Şirketimiz, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

3.5.1.  Teknik Tedbirler

• İşbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.

• İmha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.

• İmha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.

• İmha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

3.5.2.  İdari Tedbirler

• Şirketimiz, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.

• Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.

• Teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.

• İmha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.

• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4.1. KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ

Şirket bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurar. Kişisel Veri Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

Kişisel Veri Komitesi bir yönetici,iki idari uzman ve iki teknik uzman olmak üzere beş kişiden oluşur. Kişisel Veri Komitesinde görevli şirket çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

ÜNVAN GÖREV TANIMI

Kişisel Veri Komitesi

Yöneticisi    Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü

planlama,  analiz,  araştırma,  risk  belirleme  çalışmalarını yönlendirmek;  Kanun,  Kişisel  Verilerin  İşlenmesi  ve Korunması  Politikası  ve  Kişisel  Veri  Saklama  ve  İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve  ilgili  kişilerce  gelen  talepleri  karara  bağlamakla

yükümlüdür.

KVK Uzmanı

(Teknik,İdari)  İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek

(Hukuk, Teknik ve İdari) üzere Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÜNCELLEME VE UYUM

Şirketimiz, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

5.1. DEĞİŞİKLİK NOTLARI

25.07.2019               :Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası yayınlanmıştır.

*daha eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.*

EN TR